Scopes

Printing Scopes

| Name | Type | description | | :—————— | :——— | :———- | | printing | printing | xxx | | printing.connectors | printing | xxx |

Reporting Scopes

| Name | Type | description | | :—————- | :———- | :———- | | reporting | reporting | xxx | | reporting.reports | reporting | xxx |

Accounts Scopes

| Name | Type | description | | :———- | :——— | :———- | | accounts | accounts | xxx | | accounts.me | accounts | xxx |

Azure Scopes

| Name | Type | description | | :————- | :—— | :———- | | azure | azure | xxx | | azure.readonly | azure | xxx |

Miscellaneous Scopes

| Name | description | | :—– | :———- | | openid | xxx |